Processing Processing...

Giới thiệu

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ

 

I. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ.

CHUYÊN NGÀNH

CHỈ TIÊU

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

GHI CHÚ

Thạc Sỹ Xây dựng

30

 

- Tất cả sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học

-  Sinh viên tốt nghiệp trái ngành đào tạo thì học chuyển đổi 6 môn học.

Thời gian khóa học là 18 tháng , học vào ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

Thạc Sỹ Kiến trúc

30

Thạc Sỹ Quản lý kinh tế

30

Thạc Sỹ Quản lý đất đai

30

Thạc Sỹ Tài chính ngân hàng

30

II. THỜI GIAN BÁN VÀ NHẬN HỒ SƠ: Từ ngày thông báo đến ngày 15/09/2017

III. THỜI GIAN DỰ KIẾN ÔN VÀ THI : dự kiến ôn vào ngày 20/09/2017 , dự kiến thi vào ngày 15/10/2017

LƯU Ý: Vì chỉ tiêu có hạn nên nhà trường nhận đủ chỉ tiêu là dừng.

 

TUYỂN SINH THẠC SỸ

Tin tức